Triển Vọng Nghề Nghiệp

Triển Vọng Nghề Nghiệp

MỚI TỐT NGHIỆP SAU 3 – 5 NĂM SAU 5 – 10 NĂM SAU 10 NĂM
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển (Phần cứng/ Phần mềm) Kỹ sư thiết kế sản phẩm Kỹ sư cao cấp nghiên cứu và phát triển (Phần cứng/ Phần mềm) Kỹ sư/ quản lý dự án sản xuất Quản lý kỹ thuật cấp trung Kỹ sư cao cấp/ Quản lý cấp trung dự án sản xuất Chuyên gia/ Quản lý kỹ thuật cao cấp Quản lý cao cấp dự án sản xuất
Tiếp tục tham gia học Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới về Kỹ thuật * Hoàn thành Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới về kỹ thuật Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Giảng viên giảng dạy/ Nhà nghiên cứu Giảng viên biên chế, nhà nghiên cứu cao cấp tại các trường/ trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới

* Lựa chọn tốt nhất để làm việc tại nước ngoài là tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ