Đội Ngũ Giảng Viên

Lãnh Đạo

GS.TS. Laurent El Ghaoui

GS.TS. Laurent El Ghaoui

Hiệu phó phụ trách Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

Viện phó
Giám đốc, Chương trình Kỹ thuật Điện

Minh Đỗ

Minh Đỗ

Phó Hiệu Trưởng Danh Dự

GS.TS. Wray Buntine

GS.TS. Wray Buntine

Giám đốc, Chương trình Khoa học Máy tính

TS. Đỗ Thọ Trường

TS. Đỗ Thọ Trường

Giám đốc, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí

Giảng Viên

TS. Ahmad Hajjar

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí

TS. Phùng Thị Việt Bắc

Giảng viên

Trưởng phòng, Quản Lý Nghiên Cứu

TS. Đỗ Danh Cường

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Điện

TS. Nguyễn Văn Định

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Điện

TS. Lê Duy Dũng

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

TS. Phạm Huy Hiệu

Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

TS. Đoàn Đăng Khoa

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

PGS.TS. Kok-Seng Wong

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

Trợ Lý Giáo Sư.TS. Nguyễn Vũ Linh

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí

TS. Trần Thị Mai

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí

PGS.TS. Nidal Kamel

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Điện

TS. Lê Văn Quỳnh

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Điện

TS. Thái Mai Thành

Giảng viên, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí

Giảng Viên Thỉnh Giảng

GS.TS. Giuseppe Calafiore

Giáo sư chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí

Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính