CÁC KHÓA TIỀN ĐẠI HỌC – ID: 70882

CÁC KHÓA TIỀN ĐẠI HỌC – ID: 70882

CÁC KHÓA TIỀN ĐẠI HỌC

Các khóa tiền đại học chuẩn bị cho học sinh một nền tảng vững chắc trước khi bắt đầu đại học. Hiện tại, VinUni cung cấp những môn học sau: