CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC – 16204

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC – 16204

Nội dung giảng dạy

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ PHÂN BỔ TÍN CHỈ (%)
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27 21.6%
I.1 Kiến thức chung toàn trường (bắt buộc) 12 9.6%
I.2 Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) 12 9.6%
I.3 Hoạt động ngoại khóa 3 2.4%
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98 78.4%
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 41 32.8%
II.2 Kiến thức cơ sở chuyên ngành 17 13.6%
II.3 Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 15 12%
II.4 Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 12 9.6%
II.5 Kiến thức tự chọn tự do (Phụ*) 7 (15*) 5.6%
II.6 Trao đổi học tập/Thực tập (ít nhất 640 giờ) Non-credit
II.7 Đồ án tốt nghiệp 6 4.8%
  Tổng 125 (133*) 100%

*  Thay vì học 7 tín chỉ các môn tự chọn tự do, sinh viên có thể chọn học 15 tín chỉ để hoàn thành yêu cầu của chuyên ngành phụ.