CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP LIÊN NGÀNH – ID: 70893

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP LIÊN NGÀNH – ID: 70893

Chương Trình Học Tập Liên Ngành

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng cung cấp các chương trình giáo dục đại cương của VinUni và điều phối các môn cơ sở cho các viện khác, cung cấp các chương trình liên/đa ngành/xuyên ngành, bao gồm: