Nội dung giảng dạy – ID: 71114

Nội dung giảng dạy – ID: 71114

Nội dung giảng dạy

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ (mới) PHÂN BỔ TÍN CHỈ (%)
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27 22%
I.1 Kiến thức chung toàn trường (bắt buộc) 12 9.8%
I.2 Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) 12 9.8%
I.3 Hoạt động ngoại khóa 3 2.4
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 96 78%
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 41 33.3%
II.2 Kiến thức cơ sở chuyên ngành 15 12.2%
II.3 Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 15 12.2%
II.4 Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 12 9.8%
II.5 Kiến thức tự chọn tự do (Phụ*) 7 (15*) 5.6%
II.6 Trao đổi học tập/Thực tập (ít nhất 640 giờ) Non-credit (640 hours)
II.7 Đồ án tốt nghiệp 6 4.9%
  Tổng 123 (131*) 100%

* Thay vì học 7 tín chỉ các môn tự chọn tự do, sinh viên có thể chọn học 15 tín chỉ để hoàn thành yêu cầu của một ngành phụ