NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Nội dung giảng dạy

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ  PHÂN BỔ TÍN CHỈ (%)
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27 22.5 %
I.1 Kiến thức chung toàn trường (bắt buộc) 12 8.3 %
I.2 Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) 12 14.2 %
I.3 Hoạt động ngoại khóa 3 2.5%
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 93 77.5 %
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 30 25%
II.2 Kiến thức cơ sở chuyên ngành 32 26.7 %
II.3 Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 12 10 %
II.4 Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 8 (15*) 6.7 %
II.5 Kiến thức tự chọn tự do (Phụ*) 3 2.5%
II.6 Trao đổi học tập/Thực tập (ít nhất 640 giờ) 2 1.7%
II.7 Đồ án tốt nghiệp Non-credit (640 hours)
  Tổng 6 5 %
120 (127*) 100%

* Thay vì học 8 tín chỉ các môn tự chọn tự do, sinh viên có thể chọn học 15 tín chỉ để hoàn thành yêu cầu của một ngành phụ