Tổng quan

Thông tin chương trình đào tạo

Tên chương trình Cử nhân Khoa học dữ liệu
Thời gian đào tạo Sẽ được hoàn thành trong 4 năm toàn thời gian
Tổng số tín chỉ Ngành chính + ngành phụ về Cơ bản về Kinh doanh, Tài chính, Tiếp thị, Truyền thông, Quản lý Chăm sóc sức khỏe, Thông tin Quản lý Sức khỏe cho Kỹ sư hoặc các ngành phụ khác120 tín chỉ

 

Mục đích chương trình đào tạo

Mục tiêu chung của chương trình là nuôi dưỡng và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ trong ngành khoa học dữ liệu với:

 • hiểu biết về các nguyên lý lý thuyết của máy tính, thống kê và quản lý dữ liệu để hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập,
 • kinh nghiệm với các kỹ thuật khoa học dữ liệu hiện tại và khả năng tạo ra giá trị từ dữ liệu,
 • hiểu về vai trò của họ trong tổ chức và trong xã hội rộng lớn về quản lý dữ liệu và sử dụng nó một cách có hiệu quả.

Điều này sẽ giúp sinh viên đóng góp với tư cách là các nhà khoa học dữ liệu, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo và tính chuyên nghiệp.

Mục tiêu chương trình đào tạo

Chương trình Đại học Khoa học Dữ liệu đặt ra các mục tiêu giáo dục như sau: trong vài năm kể từ khi tốt nghiệp, đa số sinh viên của chúng tôi sẽ thể hiện xuất sắc ở (i) các chương trình sau đại học hàng đầu; hoặc (ii) các vị trí lãnh đạo kỹ thuật hoặc quản lý trong các ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực dựa trên công nghệ; hoặc (iii) theo đuổi các dự án khởi nghiệp. Trong các vai trò này, họ sẽ:

 1. Thể hiện sự thành thạo với nguyên lý khoa học dữ liệu và kiến thức về các phương pháp máy tính hoặc thống kê cụ thể, cũng như là cơ sở xuyên suốt quá trình học;
 2. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc ràng buộc về kinh tế, môi trường, văn hóa, an toàn và đạo đức;
 3. Khám phá và áp dụng kiến thức mới, và phát triển các công cụ mới cho việc thực hành khoa học dữ liệu và phát triển đường quá trình lý dữ liệu;
 4. Nhạy bén với bối cảnh chuyên nghiệp và xã hội, cam kết hành động đạo đức, luôn học suốt đời và sẵn sàng cho sự nghiệp học thuật trong tương lai, nếu họ muốn;
 5. Trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy kinh doanh, người giao tiếp hiệu quả và người ra quyết định sáng suốt với tư cách là thành viên của các nhóm đa ngành, hỗ trợ môi trường hợp tác và hòa nhập;
 6. Tương tác với cộng đồng, nghề nghiệp, quốc gia và thế giới.

Sinh viên đạt được gì sau khi tốt nghiệp?

Sinh viên, trong vai trò những nhà khoa học dữ liệu, nên có khả năng:

 1. Thu thập, quản lý, khám phá và phân tích các bộ dữ liệu lớn hoặc phức tạp để cung cấp thông tin về các vấn đề cụ thể trong tổ chức hoặc lĩnh vực khoa học;
 2. Thực hiện điều này bằng cách sử dụng phương pháp phát triển linh hoạt và tư duy khởi nghiệp;
 3. Thiết kế, triển khai, đánh giá và duy trì một quy trình xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ tiêu chuẩn;
 4. Áp dụng lý thuyết máy tính và thống kê phù hợp và các nguyên tắc phát triển phần mềm khi giải quyết vấn đề khoa học dữ liệu;
 5. Sử dụng trực quan hóa và giao tiếp hiệu quả cho nhiều ngữ cảnh chuyên nghiệp khác nhau.

Ngoài ra, với tư cách là những chuyên gia, họ nên:

 1. Nhận biết trách nhiệm chuyên nghiệp và đưa ra nhận định có kiến thức trong thực hành khoa học dữ liệu dựa trên các yếu tố pháp lý, đạo đức, quyền riêng tư và an ninh;
 2. Hoạt động hiệu quả như một thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp với chuyên ngành của chương trình.