Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

Mục đích của chương trình là phát triển các Tiến sĩ Khoa học Máy tính với:

  • Trình độ chuyên môn cao, kiến ​​thức thực tế và lý thuyết nâng cao, chuyên sâu;
  • Sở hữu kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo;
  • Kỹ năng tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu độc lập, kỹ năng sáng tạo và phổ biến kiến ​​thức mới, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn.

Điểm nổi bật